گواهینامه SSL

گواهینامه امنیتی تأیید کننده یک دامنه

این گواهینامه برای یک دامنه و زیر دامنه‌ www شامل می‌گردد.

گواهینامه امنیتی تأیید کننده یک دامنه و تمام زیردامنه‌های آن

این گواهینامه برای یک دامنه و تمام زیر دامنه‌های آن شامل می‌گردد.